Česká asociace mentoringu

Klub mentoringu

Pro certifikované účastníky našich kurzů nabízíme účast v Klubu ČAM. Smyslem činnosti Klubu je zejména vytvoření platformy, kde mohou certifikovaní mentoři diskutovat o aktuálních trendech mentoringu u nás i v zahraničí, řešit konkrétní případy z praxe a sdílet mezi sebou svoje zkušenosti.

Klub ČAM tak slouží i jako networkingová skupina certifikovaných mentorů. Mentoři s certifikátem ČAM jsou zváni na akce Klubu. V pátek 24. května 2024 proběhne již 4. klubové setkání, které se bude konat v Praze - tentokrát na téma Mnoho tváří mentoringu.

Pokud se chcete klubového setkání účastnit, můžete se přihlásit přes online formulář, nebo na adrese pavlina.novacek@centrumdohody.com

Česká asociace mentoringu

Jsme iniciátorem založení a dlouholetým partnerem České asociace mentoringu (ČAM), jejíž posláním je zvyšovat kvalitu mentoringu v České republice, nastavit jeho standardy a zvýšit povědomí o důležitosti mentoringu v českých firmách společně
s otevíráním nových možností rozvoje zaměstnanců.

Veškeré služby v oblasti mentoringu nabízíme jak prezenčně, tak v online podobě. Forma realizace vždy závisí na konkrétní dohodě se zájemcem o mentoring.

Čemu se ČAM aktuálně věnuje?

individuální mentorský výcvik

Individuální intenzivní výcvik mentorských dovedností. Výcvik sestává z několika setkání, kde zájemce pod vedením speciálně vyškoleného konzultanta trénuje potřebné dovednosti, v mezičase pak pracuje na zadaných úkolech a připravuje se na závěrečnou certifikaci. Program zajišťuje optimální propojení teorie a praktických nácviků a poskytuje zájemci o mentorskou roli jak dostatek podpory ze strany konzultanta, tak dostatek času a prostoru na vštípení si potřebných znalostí a dovedností. Úspěšný absolvent obdrží certifikát České asociace mentoringu. Absolventům v případě zájmu také nabízíme možnost následné supervize.

skupinový trénink mentoringu 

Jednodenní trénink připravený na míru firmám, které potřebují vyškolit interní mentory bez nutnosti získat certifikaci ČAM. Prakticky zaměřený trénink se zaměřuje na osvojení si potřebných mentorských dovedností, a zároveň reflektuje specifické požadavky firemních klientů. Individuálním zájemcům o certifikát ČAM z řad absolventů tohoto tréninku nabízíme možnost navázat následným zkráceným mentorským výcvikem, a poté se přihlásit k individuální certifikaci ČAM.

konzultace pro mentory

Mentoři, kteří již realizují setkání se svými mentees, mohou využít individuální konzultační podporu.

konzultační podpora při zavádění mentoringu do firmy

V rámci nastavování procesu firemního mentoringu nabízíme komplexní podporu a poradenství. Zajišťujeme funkční nastavení procesu interního mentoringu, koordinaci činností, sledování a vyhodnocování celého průběhu i školení mentees. Forma konkrétní podpory závisí na individuálních požadavcích klienta a vždy je odlaďována v úzké spolupráci se zadavatelem.