Centrum dohody

Poskytujeme profesionální služby v oblasti tréninků soft skills, koučinku a facilitace. Zároveň jsme díky vynikající úrovni konzultantů považováni za jednoho z nejkvalitnějších dodavatelů firemních změnových projektů, analýz firemní kultury, manažerských programů a konzultací na našem trhu.

Výcvik expertního koučinku

Od března 2024 otevíráme další běh exkluzivního programu Výcvik expertního koučinku.
Pokud vás zajímá celostní přístup ke koučinku, chcete pomáhat klientům v osobním i profesním růstu a preferujete rychlou cestu k výsledku a řešení využitelná v praxi, pak je tento výcvik přímo pro vás!
Počet míst je omezen!

více informací

Facilitační výcvik

Od května 2024 otevíráme Facilitační výcvik. Výcvik je zaměřený na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro efektivní vedení porad, workshopů a týmových diskusí. Přihlaste se co nejdříve, počet míst je omezen!

více informací

Mnoho tváří mentoringu

Mnoho tváří mentoringu - pozvánka

Zveme vás na Setkání mentoringového klubu, které proběhne 24. května v Praze, v prostorách Magenta Experience Center v OC Arkády Pankrác. Setkání bude na téma Mnoho tváří mentoringu. Těšit se můžete na spoustu zajímavých přednášek a na sdílení best practice v oblasti mentoringu.

více informací

 

Podporujeme pracovníky ve zdravotnictví

Pro zdravotníky pořádáme interaktivní komunikační workshopy. Lékařům a sestrám také nabízíme zdarma ke stažení mobilní aplikaci CareTalk – každodenní pomůcku v komunikačně náročných situacích.

více informací

Podporujeme Ukrajinu

Centrum dohody odsuzuje protiprávní agresi Ruské federace vůči Ukrajině a vyjadřuje svou plnou podporu a solidaritu ukrajinskému lidu a vedení samostatné a suverénní Ukrajiny. Věříme, že se brzy podaří nastolit mír, který si velmi přejeme.

V rámci projektu Erasmus+ jsme se zapojili do programu „Učíme se navzájem“

Centrum dohody se v rámci projektu Erasmus+ „Učíme se navzájem“ zapojuje do spolupráce se slovenskou organizací Asociace lektorov  kariérních poradcov (ALKP), která bude probíhat od května 2022 do listopadu roku 2023. Pro skupinu pokročilých lektorů ALKP připravujeme mentoringový výcvik, na který bude pro absolventy navazovat follow up školení. Naši lektoři budou ze strany ALKP odborníků proškoleni v tématu mediální a marketingové komunikace cílící na rozvoj dovedností v digitálním světě. Projekt tak u obou organizací přispěje ke zvýšení profesionality v jejich práci.

více informací

Rozvoj managementu

Tréninky pro manažery a pracovníky s manažerským potenciálem tvoří většinu našich zakázek. V našem týmu máme řadu konzultantů s vlastní bohatou manažerskou zkušeností a díky tomu stavíme programy tak, aby co nejvíce odpovídaly tomu, co manažeři v každodenní praxi potřebují.

Baví nás vymýšlet nové cesty, jak zaujmout a motivovat náročné a často zdánlivě „přeškolené“ manažerské publikum. Věnujeme se konkrétním pracovní situacím účastníků, dáváme dostatek prostoru ke sdílení zkušeností a předáváme vlastní doporučení z praxe konzultantů. Dokážeme se přizpůsobit náročnému programu manažerů časově úspornými formáty s velmi konkrétním zacílením. Obsah tréninků přizpůsobujeme aktuálním požadavkům na změny ve způsobu řízení (agilní metodiky, distanční a virtuální týmy).

Pomůžeme vám nejen se školením, ale i s návrhem témat, struktury a metodiky pro programy typu „management academy“, talent program aj. Rádi předáme naše know-how vašim interním lektorům u témat, která si přejete školit sami.

Manažerům nabídneme vždy odborníka s odpovídajícími zkušenostmi, nespoléháme jen na sílu koučovacích otázek. Zároveň nabízíme i přímou pomoc při řešení náročných situací (demotivovaný tým, vysoká fluktuace, řešení konfliktních situací v týmu, extrémní pracovní nasazení, vyhoření, nevyhovující work-life balance). Přečtěte si více o tom, jak koučujeme.

Víme, jak pomoci týmu top managementu se změnit ze skupiny vládců jednotlivých království ve skvěle spolupracující a vzájemně si důvěřující jednotku. Sestavíme pro vás za tímto účelem program kombinující prvky teambuildingu, týmového koučinku a inspirativních setkání.

Top manažerským týmům napomáháme efektivní facilitační metodikou při tvorbě strategií či plánování kulturních a organizačních změn.

Naši facilitátoři s mediační průpravou dovedou k dohodě manažery i celé týmy, které se ocitly v situaci náročné na dohodu jednotlivých stran.

Koučink

Cílem koučování je podpora klientů při hledání řešení běžných i náročných pracovních a osobních situací. Pomáháme jim při rozvoji dovedností, které potřebují, aby si s danou situací lépe poradili, ukazujeme jim nové úhly pohledu a společně nastavujeme realistické kroky k dosažení jejich cílů. V našem týmu jsou lidé se širokou škálou životních a pracovních zkušeností - můžete si mezi nimi vybrat kouče, který bude nejen klást otázky, ale dokáže i předat užitečné know-how.

Koučujeme manažery i specialisty na všech úrovních. Zaměřujeme se na řešení náročných pracovních i osobních situací a rozvoj potřebných kompetencí (leadership a přesvědčivost, vyjednávání, sebeřízení, zavádění či zvládání změn …). Stále častěji řešíme problematiku syndromu vyhoření a to, jak vhodně zkombinovat osobní i pracovní život, hledání smyslu v práci a přenastavení životních priorit. Nedirektivní metody koučinku kombinujeme kreativně nejen s mentoringem a individuálním tréninkem, ale v případě potřeby i s krátkodobou podpůrnou terapií.

Cílem je vyčištění týmových procesů, zkvalitnění vztahů, zprůchodnění komunikačních kanálů, zlepšení atmosféry a zefektivnění spolupráce v týmu. Týmový koučink realizujeme buď jako „pravidelnou týmovou údržbu“ nebo při vzniku nového týmu či obměně jeho členů. Často využíváme týmový koučink jako nástroj pro řešení specifického problému v týmu, kdy se zaměřujeme na diagnostiku příčin a vedení týmu při hledání řešení.

Interní firemní kouče zdokonalujeme v nedirektivních i direktivních metodách koučinku a v konzultačních i trenérských dovednostech.

AC/DC

Dlouhodobě rozvíjíme účinné způsoby určení úrovně klíčových dovedností a rozvojového potenciálu uchazečů o různé (především manažerské) pozice. Máme velké zkušenosti s tvorbu modelových situací, zajímavých týmových úkolů a hraním rolových her respektujících specifické potřeby našich klientů. Naši hodnotitelé jsou zkušení konzultanti, mnohdy s vlastní manažerskou praxí.

Sestavíme vám na míru design vhodných testovacích situací, individuálních i skupinových, a rolové hry přímo odpovídající praxi vašich kandidátů. V modelových situacích vytvoříme zápletky a sehrajeme role „sparing partnerů“ tak, aby se mohly u kandidátů projevit vámi určené klíčové kompetence.

Development centra vnímáme jako jeden z nejúčinnějších způsobů rozvoje lidí. Účastníkům dáváme zpětnou vazbu a konkrétní podněty pro rozvoj již v průběhu DC. Podrobná závěrečná zpráva s výstupy ze všech aktivit pak poskytne informace o silných stránkách a rozvojových oblastech i konkrétní doporučení k dalšímu rozvoji.

Zajistíme pro vás celý proces výběru zaměstnance - formulaci a zveřejnění vašich požadavků, hodnocení životopisů a výběr uchazečů k osobním rozhovorům, testování kandidátů, finální doporučení vzhledem k pozici.

Pro hloubkové testování kandidátů či stávajících zaměstnanců využíváme sestavu psychodiagnostických metod. Psychodiagnostiku provádí naši speciálně vyškolení konzultanti s psychologickým vzděláním. Výstupem je komplexní informace o osobnosti, motivaci a kompetencích hodnoceného.

Analýzy, konzultace

Naši zkušení konzultanti vám mohou být oporou při klíčových rozhodnutích, které ve vedení firmy musíte realizovat. Ať už je to nová strategie, změna firemní kultury, adaptace struktury firmy na nové požadavky trhu, zavádění inovativních postupů nebo lepší využití vašeho zaměstnaneckého či manažerského potenciálu.

Je dobré mít zkušeného partnera pro vytříbení a systematizaci svých myšlenek, facilitaci tvorby procesů a strategií nebo mediaci rozdílných názorů mezi klíčovými stakeholdery.

Máme zkušenosti s formulací smysluplných firemních hodnot, které vaše zaměstnance osloví. Pomůžeme vám vytvořit nebo revidovat kvalitní strategický plán, pomůžeme naformulovat srozumitelnou vizi. Podle vašich potřeb přitom efektivně zkombinujeme individuální konzultace a facilitované workshopy celého manažerského týmu. Pomůžeme nastavit klíčové kroky pro změnu firemní kultury.

Tento nástroj slouží k získání objektivních dat o tom, jak se liší reálná firemní kultura od proklamované neboli aktuální stav od ideálního. Tento průzkum obvykle realizujeme v souvislosti s plánovanou či právě proběhlou změnou firemní kultury, zavedením nových hodnot do firmy, při fúzi firem, apod. Na základě výstupů lze cíleně řešit řadu aktuálních problémů a některým z nich i předejít.

CCMT lze použít jednorázově k optimalizaci procesů a zvýšení spokojenosti pracovníků, nebo opakovaně např. k meziročnímu srovnání dat či zjištění efektu realizovaných změn.

Pro vytvoření plánu v oblasti diverzity je nezbytné znát detailně potřeby a názory všech pracovníků. S využitím nástroje DMT je možné získat rychle a přesně relevantní data a na jejich základě připravit smysluplné změny, které budou citlivě reagovat na aktuální situaci a budou pozitivně přijímány.

Vedení společnosti získá možnost předejít znevýhodnění některých skupin, například díky rozdílům ve věku, pohlaví, či zdravotního handicapu a přispět tak k jejich pracovní spokojenosti a zvýšení motivace.

Pro zajištění efektivity procesů či adekvátního obsazení pracovních pozic realizujeme procesní a personální audity. Tyto audity umožní vedení společnosti získat nezávislý pohled profesionálních konzultantů, kteří ke všem zjištěním zároveň poskytují odborné doporučení k realizaci vhodných opatření.

Audity využívají širokou škálu metodik, jejich volba vyplývá z konkrétního zadání. Součástí personálního auditu jsou nezřídka i assessment centra, dle potřeby i s využitím psychodiagnostických metod.

Máme rádi změny, které jsou smysluplné, účelné a dobře komunikované. Klíčovým kritériem při plánování změny je, aby náklady na její zavedení nebyly větší, než předpokládané přínosy.

Pomůžeme vám vytvořit realistické plány zavádění změn s ohledem na identifikované zdroje rezistence. Připravíme vás na přesvědčivou prezentaci a komunikaci změn. Vtáhneme lidi aktivně do procesu změn profesionální facilitací řešitelských workshopů.

Tréninky Soft Skills

Investice do školení měkkých dovedností se vyplatí jen tehdy, podaří-li se silný a inspirativní zážitek zužitkovat v každodenní praxi. Proto se soustředíme na to, aby účastníci již během tréninku v maximální možné míře pracovali se svými reálnými pracovními situacemi a rovnou na ně aplikovali nové podněty a přístupy. Díky tomu, že se nám daří bořit mentální bariéru mezi tréninkem a pracovní realitou, pomáháme účastníkům ke skutečně trvalé změně.

Tréninky designujeme tak, aby odpovídaly tomu, co účastníci aktuálně potřebují, a také jejich časovým možnostem. Pracujeme se skupinami i jednotlivci v rozsahu od půldenního úzce zaměřeného workshopu až po několikadílný rozvojový seriál typu „akademie“. Tematicky náš tým konzultantů pokrývá tyto oblasti:

 • Jak motivačně ovlivňovat druhé bez nátlaku a manipulace
 • Jak prodat myšlenku pomocí storytellingu a elegantního prezentačního designu
 • Jak kooperativně vyjednávat a argumentovat v náročných situacích
 • Jak zvládat přetlak úkolů a informací pomocí metody GTD a dalších technik time managementu
 • Jak dobíjet „osobní baterku“ a udržovat si vysokou úroveň energie
 • Jak zvládat stres a posilovat vlastní optimismus a spokojenost
 • Jak kultivovat růstové nastavení mysli, které pomáhá dlouhodobě se rozvíjet
 • Jak rozvíjet vlastní kreativitu
 • Jak převádět nápady v testovatelné prototypy pomocí design thinking a dalších agilních metod
 • Jak lépe přemýšlet pomocí myšlenkových map
 • Jak řídit proces inovativní práce ve skupině

Teambuilding

Teambuilding vnímáme jako cestu k poznání, že se na své kolegy můžeme spolehnout v nejen běžných, ale i v nezvyklých či náročných situacích. Naším mottem je, že čím lépe své kolegy znám, tím lépe je mohu pochopit a následně využívat efektivnější způsoby komunikace a spolupráce s nimi. Společně hledáme odvahu pouštět se do neznáma, překvapovat se, bavit se a hledat nové způsoby, jak uplatnit silné stránky a vykrýt ty slabé.

Teambuildingové aktivity vnímáme jako odrazový můstek pro hlubší práci s týmem. Ať už jde o podporu otevřenější a upřímnější komunikace, vyjasnění individuálních odlišností a potřeb, či diskuzi o tom, co by se ve fungování celého týmu mělo změnit. Naši „teambuildeři“ jsou zároveň trenéři soft skills, konzultantitýmoví koučové, kteří dokáží kreativně reagovat na různé aktuální či rozvojové potřeby týmu.

Zorganizujeme vám komorní akci na chalupě pro pětičlenný tým i logisticky náročný event pro 150 lidí - kompletně včetně hotelu, dopravy, jídla a pití. Aktivity pro vás vybereme, či podle vašeho nápadu vytvoříme tak, aby byly atraktivní a dobře zvladatelné napříč všemi generacemi a umožnily vyniknout účastníků s různými talenty.

Program pro vás připravíme v létě i v zimě. Venku i vevnitř. V přírodě i ve městě. Můžeme přitom využít naše historické prostory na Hradčanském náměstí a zažít dobrodružství v srdci Prahy. Dokážeme doplnit vaši konferenční akci dvouhodinovým teambuildingovým oživením i zajistit třídenní offsite v zahraničí na klíč. A pokud máte čas jen na společnou večeři, rádi ji pro vás doplníme třeba týmovým kvízem na téma „Víno, ženy, muži, zpěv“.

Konference, eventy

Váš firemní event pomůžeme povýšit na skutečnou událost, protože věnujeme péči nejen organizaci, ale i obsahu. Realizovali jsme desítky významných akcí, u nichž jsme zajišťovali nejen logistiku, ale i sestavení programu, scénáře, přípravu řečníků a vedení workshopů.

Zajistíme vhodně situovaný hotel v Česku či zahraničí. Navrhneme a zajistíme vše kolem jídla, dopravy, ubytování i komunikaci s účastníky a řečníky, moderaci, zajímavý doprovodný program a zpracování výstupů.

Mezi konzultanty máme zkušené moderátory, kteří dobře rozumí specifikům firemního světa a dokáží tak pohotově a relevantně reagovat na probíraná témata. Efektivitě workshopů a skupinových diskuzí pomůžeme týmem našich profesionálních facilitátorů, případně zaškolením vašich facilitátorů.

Pomůžeme všem potřebným řečníkům, aby měli efektní prezentace a sebejistý projev, ze kterého budou mít radost oni i publikum.

Sestavíme pro vás doplňkový program, který účastníkům pomůže vytvořit nové vazby, posílit vztahy, dobít energii a odnést si výjimečné, nezapomenutelné zážitky. Ať už bude laděný hravě, sportovně, umělecky či gastronomicky.

Rozvoj zdravotnictví

Dlouhodobě se zaměřujeme na rozvoj soft skills ve zdravotnictví. Celkem jsme proškolili více než 8000 zdravotnických pracovníků, včetně členů managementu velkých nemocnic. Realizujeme i konzultace a analýzy v oblasti strategie a rozvoje zdravotnických zařízení.

Poskytujeme unikátní programy pro pacienty a jejich rodiny šité na míru dle potřeb a typu onemocnění:

 • Edukace pacientů a jejich rodin o nemoci a její léčbě, zvyšování povědomí o možnostech podpory pacienta
 • Podpora pacientů při vyrovnávání se s onemocněním a jeho přijetím
 • Servis zaměřený na zvýšení compliance pacientů při léčbě vedoucí k optimalizaci účinnosti léčby a zlepšení kvality života pacientů
 • Koordinace celkového terapeutického managementu pacienta
 • Zmírnění zátěže lékařů a sester při organizaci péče
 • Podrobnější informace

Pomáháme klientům s vedením organizací, týmů i jednotlivců – ať už se jedná o management zdravotnického zařízení, vedení vědeckého týmu nebo vedení projektu. V rámci podpory managementu děláme analýzy efektivního fungování organizace nebo jednotlivých specializovaných oddělení.

 • Školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky, lékaře a sestry
 • Projektový management
 • Specifika vedení vědeckého týmu
 • Analýzy, personální audity, assessmenty a personální výběry
 • Koučování členů managementu
 • Konzultační podpora řízení změny

Vzděláváme zdravotnické pracovníky v oblasti komunikace s pacienty a jejich příbuznými v běžných i náročných situacích jako je sdělování nepříjemné zprávy, infaustní prognózy i zvládání agresivních příbuzných. Zaměřujeme se také na zlepšování komunikace mezi kolegy – trénujeme podávání zpětné vazby, zvládání kritiky, nebo řešení konfliktů. Rozvíjíme prezentační dovednosti, pomáháme s přípravou prezentací na odborné kongresy v češtině, angličtině a španělštině. Školíme v mnoha dalších tématech jako je: sebeorganizace, zvládání stresu, syndrom vyhoření apod.

Veškeré naše tréninky jsou specificky designované pro zdravotnictví, modelové situace a kazuistiky jsou vybrané z reálné praxe.

Zaměřujeme se na zkvalitňování spolupráce mezi profesemi v interdisciplinárních týmech, mezi jednotlivými specializacemi i spolupracujícími týmy. To celé především z hlediska prevence a řešení konfliktů – sdílení dobré praxe, efektivní komunikace a spolupráce, předávání informací a dávání konstruktivní zpětné vazby.

 • Týmový koučink
 • Teambuilding
 • Nastavování pravidel spolupráce a komunikace na oddělení
 • Spolupráce a komunikace v interdisciplinárních týmech, zejména paliativních
 • Řešení konfliktních situací v týmové spolupráci i mezi jednotlivci